Nákupní podmínky TESLA Blatná, a.s. pro e-obchod

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné, balné
 8. Záruka, reklamace
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Závěrečná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je úprava právního vztahu mezi TESLOU Blatná (dále jen "prodávajícím") a kupujícím při dodávkách zboží objednávaného prostřednictvím e-obchodu prodávajícího (dále jen "elektronické objednávky")
 2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli elektronické objednávky na zboží dodávané prodávajícím a platí pro všechny následující obchody uzavřené mezi smluvními stranami, i když při jejich sjednání na ně nebylo znovu poukázáno.
 3. Těmito podmínkami se také ruší veškeré předchozí smlouvy a ujednání o platebních a dodacích podmínkách uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Není-li mezi účastníky sjednáno jinak, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky (tj.objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) a na základě vyplněného formuláře, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené v e-obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
 2. Pokud není sjednáno jinak, opatří prodávající zboží určené k odeslání standardními obaly a to v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám přepravy, charakteru a množství zboží.

III. Místo plnění

 1. Místem plnění je sklad prodávajícího.
 2. Zajišťuje-li prodávající na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení, rozumí se místem určení, pokud není sjednáno jinak, místo sídla kupujícího. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.
 4. 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění závazku prodávajícího dodat zboží.

IV. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 2. Odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 3. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 4. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

V. Cena a placení

 1. Nabídkové ceny uvedené v e-obchodě prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 3. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K nabídkové ceně zboží není připočítána cena dopravy.

VI. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů.
 2. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

VII. Dopravní podmínky, poštovné, balné (upozornění: zboží se zasílá jen na území ČR)

 1. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny
  • Česká pošta (Obchodní balík) ... 130,- Kč bez DPH, v této ceně je i balné, přeprava probíhá ve dnech: pondělí, středa, pátek
  • Přepravní služba DPD ... 130,- Kč bez DPH, v této ceně je i balné, přeprava probíhá ve dnech: pondělí až pátek
  • Osobní vyzvednutí zboží ... 0,- Kč, balné neúčtujeme, odběr v pracovních dnech od 7 do 13:30 hodin

  1.a Doprava zboží v hodnotě nad 2500 Kč (bez DPH) je v rámci České republiky zdarma.

 2. Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
  • Dobírkou
  • V hotovosti při os. vyzvednutí
 3. Termín doručení kupujícímu je 24 hodin od předání zásilky přepravci za předpokladu splnění podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy ke zboží.
 4. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů nezaviněných kupujícím (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

VIII. Záruka, reklamace

 1. Pokud není uvedeno jinak, prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
 2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z neodborného zásahu kupujícího ( třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním u kupujícího (u třetí osoby) a na vady vzniklé z nevhodné aplikace či přetěžování výrobku
 3. Zjevné vady a rozdíly v množství musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného prodlení. Pokud nebylo sjednáno jinak, musí být reklamace uplatněna do 3 dnů od převzetí zásilky kupujícím.
 4. Reklamační práva z odpovědnosti za skryté vady musí být u prodávajícího uplatněna do 7 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do ukončení běhu záruční doby, jinak zanikají.
 5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a zároveň musí být doložena průkaznými materiály (vzorky, fotodokumentace apod.) a doklady o prodeji. Pokud závada ukazuje na odpovědnost dopravce, zajistí kupující sepsání příslušného protokolu.
 6. Nároky kupujícího z reklamace mohou být podle volby prodávajícího uspokojeny formou dodatečné opravy, náhradní dodávkou bezvadného plnění nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny. Po dohodě stran je možno na náklady prodávajícího nechat zboží opravit kupujícím nebo třetí stranou.
 7. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu se zákonem č. 367/2000 může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit v této lhůtě, je nutné dodržet následující podmínky:
  • Kupující kontaktuje prodávajícího se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem svého účtu či adresou pro vrácení peněz/li>
  • Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, je povinen je zaslat zpět na adresu prodávajícího a to za následujících podmínek:
   • zboží musí být v původním obalu
   • zboží nesmí být použité
   • zboží nesmí být poškozené
   • zboží musí být kompletní
   • zboží musí být opatřeno dokladem o koupi
  Je-li zboží posláno zpět na adresu prodávajícího, prodávající neručí za poškození ani ztrátu takovéhoto zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, je prodávající povinen vrátit peníze buďto složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 dnů ode dne fyzického obdržení zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
 2. Kupující může dále odstoupit od smlouvy, pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém termínu a to ani v přiměřené náhradní lhůtě určené prodávajícím.
 3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy zcela popř. zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění, se již nevyrábí, případně nedodává.
 4. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy a účtovat níže uvedenou smluvní pokutu, jestliže kupující neodebere dohodnuté množství zboží ve stanoveném termínu včetně přiměřené náhradní lhůty stanovené prodávajícím.
 5. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, zastavit plnění dodávek, popř. požadovat platbu předem nebo dodávku jinak zabezpečit, jestliže po přijetí objednávky vyjdou najevo okolnosti, které zpochybňují platební schopnost kupujícího. Toto právo vyvstává zejména tehdy, kdy i přes upomínky prodávajícího nejsou v určené lhůtě vyrovnány již splatné pohledávky kupujícího včetně úroků z prodlení.
 6. Pokud prodávající odstoupí od již uzavřené kupní smlouvy podle odstavců 4 a 5 tohoto článku a smluvní strany se nedohodnou jinak, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 30% z dohodnuté kupní ceny neodebraného zboží, případně vyúčtovat prokázané škody, pokud ty přesahují výši smluvní pokuty.
 7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nelze výše uvedená práva využít, byla-li prodleva jedné ze smluvních stran způsobena okolnostmi podléhající vyšší moci (vis maior). Pro účely těchto podmínek se jako vyšší moc rozumí: válka, vzpoury, občanské nepokoje, omezení ev. zastavení provozu na celnicích, jakožto i katastrofy způsobené přírodními jevy (zemětřesení, povodně, deště, požáry apod.). Strana, která těmito okolnostmi byla postižena, bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu a sdělí jak termín pravděpodobného ukončení události, tak termín náhradního plnění. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby se následky této vyšší moci snížily na minimum.
 8. Jestliže došlo ke změně ceny předmětu plnění za podmínek touto smlouvou, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího za účelem dosažení dohody.Nedojde-li k dohodě o ceně, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto nákupní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 2. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení nákupních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 5. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platnými ustanoveními českého právního řádu.
 6. Soudem příslušným pro rozhodování jakéhokoli sporu s těmito podmínkami souvisejícím je obecný soud prodávajícího.
Platné od 1. dubna 2008

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - web

Informace ke zpracování osobních dat


Tesla Blatná, a.s. se sídlem 644, Palackého, 38801 Blatná, IČ 00375306 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat


Tesla Blatná, a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace


Vaším právem je požádat Tesla Blatná, a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů


Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu


Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky


Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování


Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz


Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit


Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email tesla@tesla-blatna.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Tesla Blatná, a.s.
644, Palackého
388 01 Blatná

Zpracování osobních údajů


Podívejte se jak Tesla Blatná, a.s. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Plnění smlouvy – registrace, zakázka, faktura
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Plnění zakázky - fakturace
Doba zpracování 10 let od posledního plnění
Plnění smlouvy - dodání
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Dodání zakázek
Doba zpracování 1 rok
Příjemci Přepravce

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne středa, 23. května, 2018.

Provozovatel

Elektronický obchod provozuje

TESLA BLATNÁ, a.s.
Palackého 644
388 15 Blatná

Telefon: 383 415 211
E-mail:
IČO: 00375306